Reisevilkår for turen

1. Påmelding

Turen bestilles per telefon eller e-post og bekreftes skriftlig av The Vibe. Det skrives egen reiseavtale for samarbeidet der følgende vilkår inngår:

2. Betalingsvilkår

Innbetaling av turen skjer i to rater:

  • Det faktureres et depositum på 2000 kroner per person umiddelbart etter at denne avtalen er signert av begge parter. Depositumsfakturaen forfaller 10 dager etter fakturadato.
  • Restbeløpet – pakkens totale pris fratrukket innbetalt depositum – forfaller 35 dager før avreise.

Det utstedes kun én felles faktura for gruppa. Personlige kreditt- og betalingskort kan ikke benyttes for denne reisen.

3. Endring av pris og program

Den avtalte prisen over er basert på angitte valutakurser og et bestemt antall reisende. Ved endringer i disse betingelsene har The Vibe AS anledning til å heve prisene.

Turprisen kan også rettmessig økes som følge av endringer i skatter og avgifter, samt særskilte økninger i drivstoffprisene for transportører.

The Vibe skal uoppfordret og snarest mulig gjøre de reisende oppmerksomme på forhold som fører til endring av turprisen.

Ved prisforhøyelse på mer enn 8% av turens totale pris kan kunden heve avtalen. I slike tilfeller skal kunden meddele The Vibe dette skriftlig.

4. Rett til avbestilling mot gebyr

Denne avtalen er gjensidig bindende mellom kunde og arrangør. Om kunden likevel ønsker å heve avtalen, kan det gjøres mot følgende regler:

Ved avbestilling

  • etter inngåelse av kontrakt må det betales et gebyr tilsvarende turens depositum.
  • mindre enn 66 dager før avreise må kunden betale 50% av turens pris.
  • mindre enn 46 dager før avreise må kunden må betale 100% av turens pris.

5. Rett til avbestilling ved force majeure

Hele reisen kan avbestilles dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dagene før reisen begynner, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles, og det er rimelig grunn til å tro at disse forholdene også vil gjøre seg gjeldende når reisen skal ta til. Ved avbestilling av årsaker nevnt foran tilbakebetales innbetalt beløp eller dere kan bruke innbetalte midler til å bestille tur på senere tidspunkt. Reisen kan ikke avbestilles av foran nevnte grunner dersom begivenheten som legges til grunn for avbestillingen var eller burde være kjent før bestilling.

6. Reise- og avbestillingsforsikring

Alle reisende er ansvarlige for å ha gyldig reiseforsikring. The Vibe AS anbefaler også å tegne egen avbestillingsforsikring. Ved behov kan The Vibe AS bistå kunden med kjøp av forsikringer.

7. Bagasje

Det vises til det aktuelle flyselskapets regler for vekt, volum og antall kolli. Våre kunder er ansvarlige for å etterleve disse.

The Vibe vil be om særskilt liste over instrumenter, der det er påkrevet. Av listen må størrelse og vekt på instrumentet fremgå. Listen videreformidles fly- og busselskap. Oversikten medfører imidlertid ikke en aksept fra transportør eller arrangør. Ev. overvekt må betales av kunden.

8. Mangler ved reisen/ tvister

Den reisende skal gi beskjed innen rimelig tid dersom det oppdages mangler ved reisen. Om den først oppdages etter at reisen har begynt, må mangelen påpekes omgående. Arrangør skal gis anledning til å rette opp mangelen. Hvis en mangel eller en situasjon ikke løses tilfredsstillende på stedet, kan forholdet innklages arrangør så snart som mulig og senest 14 dager etter hjemkomst. Hvis klagen ikke løses i minnelighet, kan saken henvises til Klagenemnda for Pakkereiser.